Thẩm định hồ sơ các xã Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

Trong 2 ngày (11 và 12/11), Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 đã kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ 3 xã: Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc (Phù Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.Hội nghị thẩm định hồ sơ xã Mường Cơi (Phù Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.


Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2019, huyện Phù Yên đăng ký 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu, Ban Chỉ đạo nông thôn mới của huyện và các xã đăng ký đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; huy động các nguồn lực thực hiện chương trình... Đến nay, 3 xã Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc đã đạt 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đoàn thẩm định đánh giá cao nỗ lực của 3 xã và huyện Phù Yên trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Phù Yên và các xã Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

 


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

thăm mô hình trồng cam đường canh tại bản Văn Tân, xã Mường Cơi (Phù Yên).Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thăm mô hình nuôi dúi thương phẩm

tại bản Kim Tân, xã Huy Bắc (Phù Yên).Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thăm mô hình trồng bưởi ghép

tại bản Mo Nghè 2, xã Quang Huy (Phù Yên).

Tìm kiếm theo ngày