Tập huấn nghiệp vụ về công tác dân tộc cho 50 người có uy tín

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Ngày 12/6, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin cho 50 đại biểu là người có uy tín, đại diện cho 2.978 người có uy tín của 12 huyện, thành phố.


 

Hội nghị tập huấn công tác dân tộc 2018.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; nắm bắt tình hình an ninh biên giới; tham gia đấu tranh phòng chống các tai tệ nạn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, các đại biểu còn được tiếp thu chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay”.


Thông qua tập huấn, giúp các đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền cấp xã, bản thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tìm kiếm theo ngày