Tập huấn báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin

Ngày 3/12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành; lãnh đạo, chuyên viên UBND các huyện, thành phố trực tiếp thực hiện các báo cáo.Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.


Các đại biểu được quán triệt nhiệm vụ triển khai báo cáo điện tử theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP; giới thiệu các chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, quy trình báo cáo, các loại biểu mẫu. Cách thức phân quyền, tạo tài khoản cho cán bộ công chức trên Hệ thống, cách thức nhập liệu, tổng hợp, duyệt, ký số, gửi các báo trên Hệ thống; hướng dẫn tích hợp các biểu số liệu báo cáo với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương và thống kê kết quả thực hiện báo cáo, dashboard các chỉ tiêu, dữ liệu báo cáo.


Hội nghị tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng, thao tác cơ bản về việc tổng hợp báo cáo, gửi nhận số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương "Số hóa" các thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành chuyển đổi số.

Tìm kiếm theo ngày