Tập hợp, vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

Đến thăm các xã: Chiềng Xôm, Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần, Hua La (Thành phố), chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay diện mạo nông thôn, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các công trình đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả. Kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp không nhỏ của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trong vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.Đường bê tông hóa ở bản Phường, xã Chiềng Ngần (Thành phố).


Xác định cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là chương trình lớn, toàn diện, tổng thể trên các mặt về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị vùng nông thôn, trong đó, nhân dân là chủ thể chính trong quá trình thực hiện, MTTQ các cấp của Thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Theo đó, MTTQ ở mỗi cấp đều lựa chọn mô hình, nội dung cụ thể để vận động, kêu gọi ủng hộ và tranh thủ sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện. Các tổ chức thành viên của MTTQ đã hưởng ứng bằng những phong trào cụ thể, thiết thực, như: “Cựu chiến binh gương mẫu chung sức đồng lòng xây dựng NTM”; "Thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường nông thôn"; phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”... đã trở thành phong trào sâu rộng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị toàn Thành phố, tạo sự đồng thuận của bà con cùng chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh.


Trên cơ sở thực tiễn của từng cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, có giá trị kinh tế vào sản xuất. Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo cơ hội cho người dân vươn lên làm giàu. Hiện, Thành phố có gần 5.000 ha cây ăn quả, hơn 5.500 ha cây cà phê, 26 HTX nông nghiệp và liên hiệp HTX với 375 mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho người dân. Nổi bật như các mô hình: Trồng hoa, trồng nấm chất lượng cao, nuôi gia cầm ở xã Chiềng Xôm; cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả và cà phê ở các xã Chiềng Ngần, Chiềng Cọ, Chiềng Đen và Hua La... Đặc biệt, cùng với việc sử dụng, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Ủy ban MTTQ Thành phố còn tích cực vận động, huy động sức dân tham gia với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” được người dân đồng tình hưởng ứng. 5 năm trở lại đây, Thành phố đã vận động nhân dân hiến 1.220 m2 đất, hơn 2,4 triệu ngày công và hàng chục tỷ đồng xây dựng nâng cấp 917 km đường giao thông nông thôn; nâng cấp 73 km kênh mương, 164/173 tổ, bản, tiểu khu xây dựng được nhà văn hóa... tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.


Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”. Thông qua cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và các cuộc vận động khác, MTTQ và các đoàn thể đã vận động được trên 10 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo và đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; làm mới hơn 300 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo... Quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa; đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài trừ tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu; bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn. Nhờ đó, 100% bản, tiểu khu có hương ước, quy ước; 56% bản, tiểu khu đạt văn hóa, 87% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong năm 2018; đến nay, Thành phố đã trở thành “điểm sáng”  trong xây dựng NTM của tỉnh. Có 4/5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã còn lại là Chiềng Ngần chuẩn bị được công nhận trong tháng 7/2019 và hoàn thành các bước đề nghị công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào tháng 10/2019. Những kết quả này, đã khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn của Thành phố.


Phát huy thành tích đã đạt được, Ủy ban ban MTTQ Thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng, giữ vững danh hiệu các xã đạt chuẩn NTM; gắn với tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lựa chọn những nội dung trọng tâm, điểm nhấn để thực hiện hiệu quả các tiêu chí phù hợp với tình hình cụ thể ở mỗi xã, góp phần nâng cao tính bền vững trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tìm kiếm theo ngày