Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ việc học và làm theo Bác

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào học tập, làm theo lời Bác ở huyện Sốp Cộp được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.Mô hình trồng cam của anh Lò Văn Thiệu (bản Pe, xã Sốp Cộp) cho thu nhập ổn định.


Để cụ thể hóa Chỉ thị 05, Ban Thường vụ huyện ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và theo chuyên đề từng năm trong toàn Đảng bộ; lựa chọn những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn và hàng năm sát với thực tiễn. Hằng năm, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đều đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao. 


Ban Thường vụ huyện ủy đã lựa chọn thực hiện các khâu đột phá, như tập trung vào đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển cây ăn quả trên đất dốc, nhân rộng các mô hình kinh tế chủ lực, đẩy mạnh cải cách hành chính.... Toàn huyện đã có 189,8 ha cây ăn quả có các loại giống chất lượng cao; ghép cải tạo 24,59 ha cây ăn quả; ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho 2 mô hình trồng cam V2; hỗ trợ ghép mắt, cải tạo vườn tạp, trồng 11.851 cây ăn quả cho 1.372 hộ; hỗ trợ mô hình trồng mới 18 ha cam hiệu quả kinh tế cao cho 1 HTX và 1 hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng vườn ươm sản xuất cây ăn quả lưu vườn cho 2 đơn vị, xây dựng 2 vườn ươm của 1 HTX nông nghiệp và 1 doanh nghiệp; nhân rộng các mô hình, diện tích trồng cam, quýt tại các xã Nậm Lạnh, Mường Và (diện tích cam, quýt của xã Mường Và hiện có trên 107 ha, xã Nậm Lạnh 61 ha). Riêng năm 2018, toàn huyện trồng mới 366,5 ha cây ăn quả các loại; ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước cho 14,4 ha cây ăn quả; triển khai hỗ trợ ghép mắt, cải tạo vườn tạp cho 1.607 hộ với 14.074 cây. Từ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá này, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc lựa chọn và đưa vào sản xuất những cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng... qua đó, đưa giá trị sản xuất của huyện đạt 1.397 tỷ đồng, bình quân lương thực đầu người 500kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ hơn 60% năm 2016 giảm xuống 36,5% năm 2018. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được kết quả đáng tích cực, qua đánh giá phân loại hằng năm, số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10-13%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 50-75%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 60-70%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 10-15%.


Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, với những việc làm cụ thể trong đời sống, như: Chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, xóa đói, giảm nghèo..., nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được ghi danh và tuyên truyền điển hình, như anh Vì Văn Phin (bản Men, xã Dồm Cang), thuộc diện hộ nghèo nhưng tích cực tìm tòi, học hỏi kỹ thuật trồng cây ăn quả, trồng cà phê trên đất dốc..., đến nay, đã trồng được 2,5 ha cây ăn quả các loại và cây cà phê, trong đó 1 ha đã cho thu hoạch, chăn nuôi 5 con trâu, bò, 70 đàn ong mật và trên 2.000 m2 ao cá... thu lãi gần 200 triệu đồng/năm. Tập thể điển hình là Chi hội Nông dân bản Mới (xã Nậm Lạnh), tập trung vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiện cả bản đã trồng trên 15 ha cam quýt, 10 ha cây sa nhân tím, đàn gia súc hơn 700 con và trên 5.000 con gia cầm, vận động hội viên hiến hơn 10.000 m2 đất, 350 cây ăn quả và đóng góp 3.700 ngày công, gần 2,6 tỷ đồng tiền mặt để làm mới 3,5 km đường giao thông nông thôn...


Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong toàn huyện Sốp Cộp; xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.


Tìm kiếm theo ngày