Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

5 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

 

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra việc hỗ trợ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai.

Ảnh: Việt Anh

 

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, ban hành Nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/TU về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm trong các tổ chức đảng và đảng viên; các quy chế, quy định, quy trình, chỉ thị, thông báo kết luận, kế hoạch...; hướng dẫn các cấp ủy đảng triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và trong nhiệm kỳ.

 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan giúp việc; xây dựng vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, bố trí cán bộ am hiểu công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, có chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu công tác kiểm tra của Đảng bộ. 5 năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ trì tổ chức 42 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho trên 3.000 bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; cử 21 cán bộ đảm nhiệm công tác kiểm tra cấp huyện, cấp tỉnh tham gia tập huấn nghiệp vụ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức. Hiện nay, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ có trên 1.300 cán bộ, có trình độ chuyên môn, có năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện tốt việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ và hằng năm, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tập trung kiểm tra các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng; các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, sử dụng ngân sách mua sắm các trang thiết bị y tế, giáo dục... Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đã kiểm tra 1.672 tổ chức đảng và 3.016 đảng viên; qua đó, đã phát hiện 165 tổ chức đảng và 155 đảng viên có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Thực hiện giám sát đối với 2.095 tổ chức đảng, 2.864 đảng viên; đã kịp thời phát hiện, chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm và hạn chế, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

 

Với phương châm, quyết liệt và không có “vùng cấm”, công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Quá trình kiểm tra, bảo đảm đúng nguyên tắc thủ tục, xem xét, kết luận thận trọng, chặt chẽ; làm tốt công tác tư tưởng, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý tổ chức đảng, đảng viên. Sau kiểm tra, đôn đốc tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm; sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và thực hiện các kết luận sau kiểm tra. Trong 5 năm, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 60 tổ chức đảng và 754 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã kết luận 40 tổ chức đảng và 720 đảng viên có vi phạm; đã phê bình nhắc nhở, không để khuyết điểm trở thành vi phạm đối với 34 đảng viên, 20 tổ chức đảng; không để vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đối với 198 đảng viên, 21 tổ chức đảng; xem xét, xử lý bằng hình thức cách chức 32 đảng viên, khai trừ 304 đảng viên. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với những vụ việc vi phạm diện rộng, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo tính công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe; tạo chuyển biến tích cực và hiệu ứng lan tỏa, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

 

Cùng với đó, ủy ban kiểm tra các cấp còn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 691 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 233 tổ chức đảng cấp dưới. Đồng thời, kiểm tra tài chính đối với 151 tổ chức đảng; kiểm tra thu, nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí đối với 748 tổ chức cơ sở đảng... Kết quả kiểm tra đã giúp cấp ủy các cấp thực hiện thu, chi ngân sách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức đảng.

 

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng ngừa sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày