Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

Năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp...


 

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Chiềng Xôm (Thành phố).


UBND tỉnh ban hành văn bản để triển khai các nội dung về phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch 220/KH-UBND ngày 26/12/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, giao cho các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN sát với thực tế. 100% các cơ quan, đơn vị do tỉnh quản lý đã thực hiện việc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin về hoạt động của các cơ quan Nhà nước để giám sát việc thực hiện; các địa phương, đơn vị đã tổ chức 524 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho 38.029 lượt người nghe; các cơ quan thông tin đại chúng đã đăng tải trên 350 tin, bài, ảnh về công tác PCTN, nội dung tập trung vào Luật Phòng, chống tham nhũng; các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác cải cách hành chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN như: Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, giám sát cơ sở; gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm, tham nhũng, lãng phí...


Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị triển khai tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy chế văn hóa công sở; quy tắc nghề nghiệp cũng như việc cam kết thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Trong năm 2019, cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai 16 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và triển khai 53 cuộc thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra, thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và chấp hành nguyên tắc trong quản lý tài chính, tài sản, phòng ngừa tham nhũng; chấn chỉnh tồn tại, khuyết điểm trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN, góp phần răn đe, phòng ngừa tham nhũng.


Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, xác minh; chủ động phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy tổng hợp kết quả kê khai; công khai bản kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý; kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của tỉnh. Có 106 cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai, số người phải kê khai giảm do một số các cơ quan đơn vị sát nhập theo Nghị quyết số 18; Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, do đó một số vị trí làm công tác lãnh đạo quản lý và viên chức làm công tác kế toán, thủ quỹ giảm. Hiện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã triển khai việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định với việc thực hiện công khai theo hình thức niêm yết, công bố tại cuộc họp hoặc công khai theo cả 2 hình thức.


Để thực hiện hiệu quả việc PCTN thời gian tới, tỉnh ta sẽ tổ chức triển khai thí điểm Đề án tuyên truyền PCTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn Thành phố và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng đã phát hiện; nâng cao chất lượng công tác tham mưu của địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ phận tham mưu, giúp việc làm tốt việc tổng hợp báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN; đảm bảo báo cáo đầy đủ, chính xác các nội dung theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của Ban Nội chính tỉnh ủy. Đồng thời, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ.

Tìm kiếm theo ngày