Sốp Cộp triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Trong những năm qua, với nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của huyện, các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, giữ vững QP-AN và trật tự xã hội.


 

Cán bộ Đoàn 326 hướng dẫn nhân dân bản Sam Quảng, xã Mường Lèo (Sốp Cộp) chăm sóc cây dược liệu.

 

Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới của tỉnh, thuộc diện thụ hưởng Chương trình 30a của Chính phủ; trên 95% dân số của huyện là người dân tộc thiểu số, chủ yếu sống bằng nghề nông, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn. Để triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, huyện đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhờ đó tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được cải thiện, cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tiếp tục phát huy, KT-XH được duy trì và phát triển...

 

Giai đoạn 2016-2019, toàn huyện Sốp Cộp có 1.584 hộ được hưởng lợi từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hộ dân đã được hỗ trợ hơn 3.240 con gia cầm; trên 138 nghìn con giống và gần 1,5 tấn con giống thủy sản; gần 42.670 cây giống cây ăn quả, trên 54 tấn phân bón các loại; 323 máy móc thiết bị sản xuất, 12 mô hình phát triển sản xuất. Năm 2020, huyện đã phân bổ vốn thực hiện hỗ trợ đại gia súc, với tổng số tiền 250 triệu đồng; hỗ trợ 5 mô hình phát triển sản xuất, trị giá gần 2 tỷ đồng, dự kiến quý IV năm 2020 hoàn thành việc hỗ trợ và giải ngân thanh toán. Đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 có tổng vốn ngân sách đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 gần 54 tỷ đồng, xây dựng 46 công trình thủy lợi, điện, trường học, giao thông, nhà văn hóa, nước sinh hoạt. Đối với các dự án duy tu bảo dưỡng, tổng số vốn giao trong giai đoạn 2016-2019 gần 1,8 tỷ đồng, đã duy tu bảo dưỡng 38 công trình giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt; năm 2020 huyện được giao gần 600 triệu đồng để duy tu bảo dưỡng 12 công trình thủy lợi, giao thông, nước sinh hoạt. Các công trình được đưa vào sử dụng, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp đồng bào các dân tộc thiểu số thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Cùng với đó, huyện chú trọng thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, từ năm 2016 đến nay, huyện đã đầu tư trên 1 tỷ đồng cho các hoạt động, như tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, học tập kinh nghiệm, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình người có uy tín gặp hoàn cảnh khó khăn...

 

 

Nhân dân bản Phải, xã Púng Bánh (Sốp Cộp) chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc.

 

Qua triển khai đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sốp Cộp, đã giúp nhân dân các dân tộc trong huyện nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có những thay đổi trong tư duy thoát nghèo, tích cực học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận KHKT, từng bước phát triển kinh tế bền vững. Việc thực hiện tốt chính sách dân tộc còn động viên người có uy tín phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã có đường giao thông đến trung tâm; gần 80% bản có đường giao thông đến bản và liên bản được cứng hóa; gần 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 95% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã được đầu tư xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế kiên cố đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh cho nhân dân...

Tìm kiếm theo ngày