Sốp Cộp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.Trung tâm huyện Sốp Cộp hôm nay.


Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 33, các cấp, các ngành của huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng và cấp bách của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới. Cụ thể, công tác tuyền truyền, cổ động trực quan trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và là mũi nhọn tạo hiệu quả nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương; đã căng treo 1.979 m2 pa nô, 1.062 băng rôn khẩu hiệu vượt đường, 313 cờ dây, 320 cờ đuôi cá, 650 cờ Tổ quốc, 270 cờ Đảng; tuyên truyền cổ động mặt đường 440 lượt theo tuyến đường chính của huyện và các xã... Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện được đầu tư và phát triển, các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn. Môi trường văn hóa được cải thiện; các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh các trường học và nhân dân trên địa bàn tham gia. Nhiều môn thể thao hiện đại, như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, điền kinh và các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, tó mák lẹ... được duy trì và phát triển. Hiện, 100% các xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị trường học đã đăng ký phấn đấu xây dựng đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy chế tham gia giao thông; 100% các bản đã xây dựng và tổ chức ký kết các hương ước, quy ước với những nội dung mới theo hướng văn minh, tiến bộ. Việc thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; huyện đã cụ thể hóa bằng 5 nội dung, 7 phong trào. Đến nay, toàn huyện có trên 51% số hộ đạt gia đình văn hoá, gần 27% bản đạt tiêu chuẩn bản văn hoá, trên 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, 100% các bản đều xây dựng được quy ước, đồng bào dân tộc Mông thực hiện cam kết “5 có, 5 không”.


Theo đồng chí Bùi Thanh Thủy, Bí thư huyện ủy Sốp Cộp, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã gắn với phát triển KT-XH, QP-AN, chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng các thiết chế văn hóa. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã huy động các nguồn lực xây dựng 74 công trình phục vụ đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao của huyện, các xã và các bản. Trong 5 năm, đã sửa chữa, nâng cấp 8 nhà văn hoá xã, 37% số xã có sân bóng đá; 81% số bản có nhà văn hoá. Quan tâm sưu tầm, bảo tồn, giữ gìn và phát huy những nét văn hoá truyền thống các dân tộc như: Múa nón, múa xoè của dân tộc Thái; múa ô, múa khèn của dân tộc Mông; múa lăm vông của dân tộc Lào... Phục dựng, duy trì và phát triển nhiều lễ hội, như Xên Mường, Khẩu Hó, Xên lẩu nó...


Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã và các bản bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch và phát triển chung của huyện; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện có 113 nhà văn hoá các cấp; duy trì và phát triển 159 đội văn nghệ, 97 đội bóng đá, 126 đội bóng chuyền, 28 câu lạc bộ thể dục thể thao thường xuyên luyện tập, thi đấu, biểu diễn. Hằng năm, các thư viện luôn bổ sung các đầu sách mới, phục vụ cho 5.000 lượt độc giả; hệ thống internet công cộng phục vụ 10.000 lượt người truy cập; đội chiếu phim lưu động của huyện đã tổ chức 2.160 buổi, phục vụ 50.000 lượt người xem tại các bản thuộc 8/8 xã, phục vụ nhu cầu huởng thụ văn hoá của nhân dân...


Có thể khẳng định, Nghị quyết số 33 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện mọi mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại trên địa bàn huyện.


Tìm kiếm theo ngày