Sốp Cộp: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 16 tháng 05 năm 2019

Ngày 16/5, Huyện ủy Sốp Cộp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, huyện Sốp Cộp đã tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết và triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, các nét đẹp văn hóa truyền thống được giữ gìn; môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; chất lượng hoạt động văn hóa ngày càng được nâng cao, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy. Đến nay, toàn huyện có hơn 5.500 hộ gia đình văn hóa, 34 bản văn hóa, 78 cơ quan, đơn vị văn hóa; 8/8 xã có nhà văn hóa, mỗi xã có 1 đội văn nghệ quần chúng, duy trì 127 đội bóng đá, 156 đội bóng chuyền, 18 câu lạc bộ thể dục, thể thao…Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI);

sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)


Thực hiện Chị thị 05 CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, Huyện ủy Sốp Cộp đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị đến toàn thể đội ngũ, cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự chuyển biễn tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký các việc làm cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao. Trong các phong trào thi đua học và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, như: mô hình “Nồi cháo tình thương” của Huyện Đoàn; “Giữ gìn môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp” ở Bệnh viện Đa khoa huyện và nhiều mô hình phát triển cây ăn quả, dược liệu... góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Huyện ủy Sốp Cộp tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm theo ngày