Sốp Cộp: Hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người có công

Ngày 13 tháng 06 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Sốp Cộp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng tới các xã, bản trên địa bàn; tổ chức rà soát, kiểm tra thực trạng nhà ở của các đối tượng thuộc diện hỗ trợ; bình xét lấy ý kiến của nhân dân bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng mức hỗ trợ.Gia đình ông Quàng Văn Doản, bản Cang, xã Nậm Lạnh (Sốp Cộp)

đã hoàn thành ngôi nhà từ chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công.


Từ năm 2018 đến nay, huyện Sốp Cộp đã hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho 448 người có công xây mới, sửa chữa nhà ở; trong đó, hỗ trợ 313 hộ xây mới (40 triệu đồng/hộ), 135 hộ sửa chữa (20 triệu đồng/hộ).

Tìm kiếm theo ngày