Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La: Ký kết tuyên truyền Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” và “Thông tin đối ngoại” năm 2019

Ngày 16 tháng 05 năm 2019

Ngày 16/5, Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La thông đã tổ chức Ký kết tuyên truyền Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” và “Thông tin đối ngoại” năm 2019. Dự ký kết có lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn; Trung tâm Truyền thông - Văn hoá các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ và thành phố Sơn La.Lãnh đạo Sở TT&TT, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn thực hiện ký kết truyền thông


Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, được triển khai từ năm 2016, bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dự án cung cấp, giới thiệu các kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong sản xuất, hoạt động xã hội; phổ biến kiến thức về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các hoạt động sản xuất; giới thiệu, phổ biến các thông tin về bảo tồn văn hoá và các thông tin thiết yếu khác cho xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương. Năm 2018, đã xây dựng 22 chuyên mục tuyên truyền trên Báo Sơn La, Báo điện tử Sơn La; phát sóng 27 phóng sự phát thanh, truyền hình bằng 4 thứ tiếng (phổ thông, Thái, Mông, Dao) trên sóng của Đài PT-TH tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc; thực hiện cấp phát 1.300 cuốn sổ tay “Hướng dẫn đối thoại chính sách giảm nghèo” cho các cán bộ làm công tác truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đài radio cho 2.700 hộ nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 2,7 tỷ; hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động với tổng trị giá 1,5 tỷ cho 2 huyện và 11 xã nghèo trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc thông tin tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan báo chí, các trung tâm truyền thông- văn hóa tăng cường tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế...


Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí và các trung tâm truyền thông, văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật đến người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; giới thiệu các gương điển hình vượt khó thoát nghèo, mô hình giảm nghèo hiệu quả để nhân rộng... Đẩy mạnh công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí, tuyên truyền về truyền thông công tác thông tin đối ngoại.


Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện ký kết phối hợp tuyên truyền “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” và “Thông tin đối ngoại” năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày