Sở Giáo dục – Đào tạo hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân Lập

Ngày 04 tháng 09 năm 2019

Ngày 4/9, Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức thăm tặng quà xã Tân Lập (Mộc Châu). Đây là xã được UBND tỉnh phân công Sở Giáo dục – Đào tạo giúp đỡ từ năm 2017.Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm

cho gia đình anh Vàng A Canh, bản Tà Phềnh, xã Tân Lập (Mộc Châu)


Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm

cho gia đình anh Cứ A Mùa, bản Phiêng Cành, xã Tân Lập (Mộc Châu)

 

Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh, những năm qua, Sở Giáo dục – Đào tạo thường xuyên cử các đoàn công tác đến nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Lập, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ, ủng hộ xã, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong xã. Dịp này, Sở Giáo dục – Đào tạo đã trao tặng 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên thuộc Sở, hỗ trợ gia đình ông Vàng A Canh, bản Tà Phềnh và gia đình ông Cứ A Mùa, bản Phiêng Cành là những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Sở Giáo dục – Đào tạo cũng đã tặng quà cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn xã Tân Lập.Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo trao quà cho các trường học trên địa bàn xã Tân Lập (Mộc Châu)

Tìm kiếm theo ngày