Sản lượng thủy sản khai thác 1.220 tấn

Ngày 23 tháng 03 năm 2020

Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản khai thác trong toàn tỉnh đạt 1.220 tấn (1.044 tấn thủy sản nuôi trồng và 176 tấn dánh bắt trên lòng hồ sông Đà). So cùng kỳ năm 2019, sản lượng nuôi trồng tăng 2,4%, sản lượng khai thác trên lòng hồ giảm 1,7% (do mực nước lòng hồ sông Đà xuống thấp; vẫn còn tình trạng sử dụng vó bè mắt lưới nhỏ và kích điện)...Người dân xã Mường Trai (Mường La) nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La.


Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cơ quan chức năng và các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tận diệt nguồn lợi thủy sản bằng vó đèn mắt lưới nhỏ, xung điện hoặc thuốc nổ; tổ chức thả cá xuống lòng hồ; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản...

Tìm kiếm theo ngày