Phiên họp thứ mười, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 27 tháng 11 năm 2021

Ngày 27/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ mười, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Phiên họp sử dụng phần mềm eCabinet (phòng họp không giấy tờ).

                                 


Phiên họp thứ mười, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV.

           

Tại Phiên họp, các Ban HĐND tỉnh báo cáo tiến độ thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng thời, nghe lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo dự thảo Tờ trình số 117/TTr-KTNS ngày 22/11/2021 đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo nội dung dự thảo Báo cáo 95/BC-VHXH ngày 16/11/2021 về kết quả giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh.

           

Cũng tại Phiên họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trình xin ý kiến đối với dự thảo tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh; dự thảo tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh thông qua về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XV; dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình Kỳ họp thứ ba; xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổng hợp nội dung đề xuất chất vấn tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh; xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch đánh giá, xếp loại hoạt động năm 2021 của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh…

           

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, phối hợp với cơ quan soạn thảo hoàn thiện các văn bản trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. UBND tỉnh tiếp thu rà soát, chỉnh lý lại tờ trình cho phù hợp. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, đôn đốc hoàn thiện các nội dung công việc được giao, đảm bảo điều kiện tổ chức thành công Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV diễn ra vào ngày 7 và 8/12, theo hình thức trực tuyến.    

Tìm kiếm theo ngày