Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ngày 6/7, Công ty cổ phần Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá.Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.


Thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần, Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án và chuyển Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Sơn La thành Công ty cổ phần, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Sơn La đã hoàn thành phương án cổ phần hóa, với vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 4,15 tỷ đồng, chia thành 415.000 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.


Cuộc đấu giá được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín, với 85.600 cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài. Kết quả đã có 2 nhà đầu tư đấu giá thành công 85.600 cổ phiếu, với giá trúng 10.000 đồng/cổ phần.


Tìm kiếm theo ngày