Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

Ngày 1/12/1949, Đảng bộ huyện Thuận Châu được thành lập, ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Thuận Châu. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, viết lên trang sử vẻ vang của mảnh đất Anh hùng.

                                 


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư và huyện Thuận Châu thăm quan sản phẩm thanh long xuất khẩu tại xã Phổng Lái.

           

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư huyện ủy Thuận Châu, cho biết: Chặng đường 72 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Thuận Châu xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Hiện, Đảng bộ có 50 tổ chức cơ sở đảng, trên 9.200 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đạt được kết quả quan trọng từ nhận thức đến việc làm theo Bác.

           

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội gắn với triển khai thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan với nhân dân. Trong 3 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức 3 hội nghị đối thoại với nhân dân tại các xã Mường Khiêng, Mường É, Chiềng Ly. Các xã, thị trấn tổ chức được 14 hội nghị đối thoại. Qua đó, đã phát huy dân chủ, tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực, sát thực tế, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì và thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chi bộ của khu dân cư và các cơ quan, đơn vị thuộc đảng bộ cấp xã.

           

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, đến nay, 100% bản, trường học, trạm y tế, công an xã đều có chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được chú trọng theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua phân loại hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt chỉ tiêu đề ra.

           

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đi được bốn mùa đến trung tâm, 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 90% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo còn 30,13% (giảm bình quân 3,76%/năm). Toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM để đạt chuẩn vào năm 2022. Năm 2021, toàn huyện đã xuất khẩu 177 tấn xoài, 950 tấn chè, 2.600 tấn cà phê nhân, 20 tấn thanh long sang thị trường các nước; tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 231 tỷ đồng.

           

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 72 năm qua, Đảng bộ huyện Thuận Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phấn đấu xây dựng Thuận Châu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày