Phát huy sức mạnh sáng tạo của hệ thống chính trị cơ sở

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

Những năm qua, cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên địa bàn tỉnh ta được thực hiện đồng bộ; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.


Tuy nhiên, còn một số cán bộ, đảng viên thiếu ý chí phấn đấu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nói không đi đôi với làm, vi phạm việc quản lý, sử dụng tài chính, xâm tiêu tiền của nhà nước và nhân dân. Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn thiếu kịp thời trong nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

           

Trước vấn đề trên, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55 của Ban Chấp hành Trung ương về một số việc làm cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

           

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Quán triệt thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất tư tưởng chỉ đạo, trong xử lý công việc quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực, phê phán, đấu tranh những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm chuẩn mực đạo đức.

           

Tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình các khâu trong công tác cán bộ. Công tác quản lý đảng viên chú trọng đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất, khách quan trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc hiệu quả, khách quan, thực chất trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 02 ngày 21/1/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong bảo vệ chính trị nội bộ.

           

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng và đảng viên. Rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân giám sát các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân.

           

Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chương trình giảm nghèo bền vững; những chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát huy sức mạnh sáng tạo của hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư trong tổ chức thực hiện các phong trào hoạt động, bảo đảm cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Tìm kiếm theo ngày