Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Ngày 19 tháng 07 năm 2019Vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc tại huyện Yên Châu.

Ảnh: P.V

Vi Đức Thọ

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X


Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, từng bước khẳng định vai trò và uy tín trong vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.


5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định. Các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 25,44%; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được tăng cường, củng cố; lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc được phát huy, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước cải thiện... Thông qua vai trò cầu nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ với các tầng lớp nhân dân ngày càng gắn bó. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp thêm khăng khít.


Với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai gắn với phong trào“Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt kết quả thiết thực. Qua vận động, nhân dân đã tự nguyện đóng góp hơn 118,7 tỷ đồng, hiến 64.121 m2 đất, huy động 150.997 ngày công lao động làm đường và các công trình dân sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 190 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 2.508 bản, tiểu khu, tổ dân phố có nhà văn hóa; 1.755 cơ quan đạt văn hóa; 1.217 bản đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 184.431 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ, đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 51 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.317 căn nhà “Đại đoàn kết”, vận động, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ hơn 128 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 11.438 gia đình có công với cách mạng. Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều phiên chợ đưa hàng sản xuất trong nước về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các khu dân cư.Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 - 2019.  

Ảnh: P.V


Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, Ủy ban MTTQ  Việt Nam các cấp đã hướng dẫn, xây dựng và duy trì hoạt động của 3.230 mô hình tự quản về “Vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy” và mô hình tự quản về “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”.  Cùng với đó, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,“Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ”,“Tuổi cao gương sáng”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”... tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 


Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trong 5 năm đã chủ trì tổ chức 68 đoàn giám sát, với 22 nội dung. Công tác phản biện xã hội đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia xây dựng pháp luật, các chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tính phù hợp, khả thi cao.


Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 7.847 cuộc tiếp xúc cử tri, với 470.820 cử tri tham dự. Công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác với các nước, nhất là các tỉnh Bắc Lào, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, tranh thủ viện trợ của các tổ chức phi chính phủ và kiều bào ta ở nước ngoài về xây dựng quê hương...


Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm chất lượng, hiệu quả, sát cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tổ chức tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình, nhiệm vụ mới. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cộng đồng người Sơn La đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Sơn La, đoàn kết, đồng tâm góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Đại hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.


Một số hình ảnh hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhUBMTTQ Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh

thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Thào Thị Nú (Mộc Châu).

 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tiền “Mái ấm công đoàn” cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Hội viên nông dân xã Mường Bú (Mường La) thu hái xoài phục vụ xuất khẩu.

 

ĐVTN xã Chiềng Đen (Thành phố) tham gia làm đường vào bản Pẳng, xã Chiềng Đen.

Tìm kiếm theo ngày