Nhân dân cả nước tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

Người đặt dấu ấn phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới Ðồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị T.Ư 4 (khóa VIII), thì ngay sau Hội nghị T.Ư 5, đồng chí đã ký ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN.

Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) thể hiện những nhận thức mới của Ðảng ta về văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ðây là lần đầu Ðảng ta khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong mối tương quan với kinh tế - xã hội.

Khi Nghị quyết này được ban hành, tôi đang là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Những người làm văn hóa chúng tôi xác định đó là căn cứ, cơ sở để xây dựng văn hóa Hà Nội thời kỳ đổi mới. Nghị quyết tạo một xung lực mới trong xây dựng văn hóa Hà Nội. Chúng tôi đều nhận thức rằng, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rất quan tâm đến hoạt động văn hóa nên quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết. Hà Nội vốn có kho tàng văn hóa vô cùng giàu có, Nghị quyết T.Ư 5 là cơ sở vững chắc để thành phố làm tốt công tác bảo tồn. Ðến nay Hà Nội đã bảo tồn, phát huy giá trị của gần 6.000 di tích và 1.800 di sản văn hóa phi vật thể. Nghị quyết T.Ư 5 cũng nhấn mạnh việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. Sau khi nghị quyết ra đời, hoạt động giao lưu văn hóa thành phố ngày một mạnh mẽ. Hà Nội tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc, những triển lãm lớn của các ca sĩ, nhạc công, danh họa nước ngoài. Gần đây, các tuần lễ, ngày văn hóa của các nước trên thế giới được tổ chức ngày càng nhiều hơn. Cũng bởi yếu tố giao lưu quốc tế mà nhiều di sản của Hà Nội đã được quan tâm, làm hồ sơ để UNESCO ghi danh như Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, 82 bia tiến sĩ tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới, hay Hội Gióng, Ca trù là những Di sản văn hóa phi vật thể... Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) đã thật sự đi vào đời sống xã hội. Cũng từ nền tảng này, Hà Nội thực hiện tốt hơn việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khắc phục dần những tiêu cực trong văn hóa ứng xử.

Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT CHỨC

Viện trưởng Nghiên cứu văn hóa Thăng Long

Nhà lãnh đạo kiên quyết và nhân văn

Nhớ về Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, những đảng viên lâu năm, từng qua quân ngũ thời trận mạc nhớ hình ảnh người chỉ huy quả cảm, mà luôn gần gũi, thương yêu, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Khi là vị tướng nổi danh, ông vẫn về vùng chiến trường xưa, nơi ông đã gắn bó những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ông gặp gỡ, tri ân những người dân đã đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ ông.

Ở cương vị Tổng Bí thư, chúng tôi vẫn cảm nhận hình ảnh phẩm chất dung dị, ấy là khi ông không quản ngại đi vào vùng lũ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hay đồng bằng sông Cửu Long (1999-2000) để tận mắt thị sát và thăm hỏi đồng bào. Từ khi là người chính trị viên công tác trong quân đội, đến sau này khi đã ở cương vị là Tổng Bí thư, gần gũi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến là phong cách của ông. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào ông luôn sống bình dị, tình nghĩa với đồng đội, với nhân dân.

Ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Ðảng, ông quan tâm, trăn trở vấn đề phát huy quyền dân chủ trong Ðảng, trong nhân dân, tới việc tổ chức và đào tạo cán bộ, cách dùng nhân tài của đất nước, ra sức chống tham nhũng và những tiêu cực trong xã hội. Trước thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, rồi khi bệnh quan liêu, xa dân, cửa quyền, tham ô, tham nhũng trở thành quốc nạn…, ông đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Ðể chỉnh đốn Ðảng không có "vùng cấm", Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh: "…Trung ương, Bộ Chính trị phải thẳng thắn với nhau, dân chủ với nhau, thực sự tiếp thu tinh thần phê bình và tự phê bình để xây dựng. Chúng ta học tập đạo đức Bác Hồ là phải học điều đó. Chỉnh đốn Ðảng lần này không sốt ruột được, phải làm nghiêm túc, làm một cách bài bản, có văn hóa và có đạo lý. Ðấu tranh trong Ðảng là để xây dựng cho đồng chí mình, cho tổ chức Ðảng mạnh lên".

Nhớ về ông, chúng ta nhớ về một đảng viên, nhà lãnh đạo, Tổng Bí thư của Ðảng luôn khát khao cùng toàn Ðảng, toàn dân xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tìm kiếm theo ngày