Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân giảm nghèo

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Nhai đã thực hiện phân bổ kịp thời kế hoạch vốn các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, giải ngân cho các xã đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.


 

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai)

phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La.


Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn trên 240 tỷ đồng, với trên 7.000 hộ gia đình được vay vốn. Tại trụ sở các xã, điểm giao dịch Ngân hàng CSXH đều có biển chỉ dẫn, quy định rõ ngày giờ giao dịch, nội quy giao dịch, các chương trình cho vay, hòm thư góp ý và niêm yết công khai bộ quy định thủ tục giải quyết công việc, danh sách số hộ còn dư nợ. Trong các phiên giao dịch cố định, cán bộ Ngân hàng CSXH đều tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, hướng dẫn các thủ tục vay vốn, tiếp nhận hồ sơ tín dụng, giao ban với các đơn vị nhận ủy thác và tổ trưởng Tổ TK&VV. Đồng thời, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên phối hợp với Ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại các xã rà soát, củng cố hoạt động của các tổ TK&VV, bảo đảm đúng theo quy định của Ngân hàng CSXH, từ khâu họp, bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi, tham gia tiền gửi; chủ động xử lý nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, vai trò của các tổ TK&VV hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng tín dụng, từ việc bình xét công khai, dân chủ bảo đảm đúng những hộ có đủ điều kiện được vay vốn. Các tổ TK&VV hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả nợ, trả lãi theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có 214 tổ TK&VV do các tổ chức chính trị - xã hội quản lý. Trong đó, Hội Nông dân có 64 tổ, dư nợ trên 68 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 47 tổ, dư nợ gần 57 tỷ đồng; Hội CCB 52 tổ, dư nợ gần 60 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên có 51 tổ, dư nợ trên 55 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đánh giá, nhìn chung các tổ TK&VV đều thực hiện nghiêm túc việc thu lãi, thu tiền gửi của tổ viên và giao dịch theo lịch cố định của Ngân hàng CSXH tại xã tại trụ sở xã, nợ đến hạn được đôn đốc thu hồi và xử lý kịp thời quá hạn, tỷ lệ thu lãi đạt 89%. Phòng giao dịch thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ TK&VV; tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện xây dựng kế hoạch hoạt động đối với từng xã, từng tổ TK&VV, thực hiện việc đối chiếu, phân tích nợ vay của khách hàng, đối chiếu tiền gửi của tổ viên; phân công cụ thể lịch giao dịch, đôn đốc thu nợ đến hạn, giải ngân cho vay tại các xã.


Ông Đào Trọng Dương, Giám đốc Phòng giao dịch Quỳnh Nhai cho biết: Để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, Phòng giao dịch thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Đối với các xã vùng cao như Chiềng Khay, Mường Giôn xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi đại gia súc; các xã vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, bà con đầu tư nuôi cá lồng, mua sắm dụng cụ đánh bắt thủy sản. Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, đến nay đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, nhiều hộ nghèo được vay vốn xây dựng, cải tạo, sửa chữa cải thiện về nhà ở.


Với mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Nhai đang tiếp tục đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi. Trong đó, ưu tiên chương trình cho vay giải quyết việc làm, hộ sản xuất quy mô trang trại, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất, thu hút nhiều lao động nông thôn. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát đối với hoạt động ủy thác, tổ TK&VV, cũng như việc sử dụng vốn, đánh giá và xử lý thu hồi nợ quá hạn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi chiếm dụng vốn, rà soát, đánh giá các khoản nợ rủi ro để xử lý theo quy định, triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong quá trình giải ngân, bảo đảm đúng đối tượng được vay vốn ưu đãi.

Tìm kiếm theo ngày