Nguồn quỹ “tiếp sức” cho nông dân làm giàu

Ngày 12 tháng 09 năm 2018

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh với số vốn ban đầu khá khiêm tốn (1 tỷ đồng năm 2011) do ngân sách tỉnh cấp, nhưng đến nay, dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND) các cấp đã đạt trên 44,7 tỷ đồng, đã giúp trên 1.375 lượt hộ nông dân vay vốn làm kinh tế. Đây thực sự trở thành nguồn động lực lớn, “tiếp sức” cho nông dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.


 

Hội viên nông dân xã Co Mạ tham gia hội thảo mô hình liên kết sản xuất khoai tây thương phẩm.

 

Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của QHTND; thường xuyên nêu gương các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ; các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, nội dung hoạt động của Quỹ, tạo sự đồng thuận cao, tích cực tham gia xây dựng và phát triển quỹ. Nhờ vậy, QHTND tăng trưởng dần qua các năm, số lượng hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng nhiều. Đến tháng 6/2018, dư nợ QHTND các cấp đã đạt hơn 44,7 tỷ đồng, trong đó: QHTND Trung ương ủy thác 14,3 tỷ  đồng, QHTND cấp tỉnh 11,994 tỷ đồng, QHTND cấp huyện 18,406 tỷ  đồng. Nguồn từ Quỹ đã giúp trên 2.500 lượt hộ nông dân vay vốn, xây dựng 198 mô hình kinh tế (tổ, nhóm) chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 185 mô hình chăn nuôi trâu, bò; 9 mô hình trồng trọt và 5 mô hình khác. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tiếp tục được nhân ra diện rộng. 


Trong quá trình triển khai thực hiện, tổ chức Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã thực hiện chặt chẽ theo quy chế, đảm bảo quy trình cho vay vốn như: tổ chức họp chi, tổ hội để bình xét các hộ; thẩm định các hộ đề nghị vay vốn; họp các thành viên vay vốn; tổ chức giải ngân; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; kiểm tra, giám sát; sinh hoạt tổ nhóm hộ chia sẻ kinh nghiệm... Do đó, nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ được cho vay đúng đối tượng, đầu tư đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hộ vay trả phí và gốc đúng thời hạn, không có hiện tượng nợ quá hạn phải xử lý. Hiệu quả đặc biệt là các mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản nhốt chuồng gắn với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm. Với số vốn được vay từ 20-30 triệu/hộ, mỗi hộ mua được 2 con trâu hoặc bò, sau 3 năm triển khai và thực hiện dự án mỗi hộ phát triển đàn trâu, bò lên 6-8 con. Sau khi đã trả hết nợ gốc và phí mỗi hộ còn 4-6 con trâu, bò tương đương với 60-90 triệu đồng/hộ hoặc với số vốn được vay từ 50 - 100 triệu/hộ như hiện nay thì mỗi hộ vay vốn mua được 3-6 con trâu, bò, sau 3 năm triển khai và thực hiện dự án mỗi hộ sẽ phát triển đàn trâu bò lên 10-20 con. Sau khi đã trả hết nợ gốc và phí mỗi hộ còn 7-14 con trâu, bò tương đương với 100-200 triệu đồng/hộ. Tiêu biểu là Dự án nuôi bò sinh sản nhốt chuồng gắn với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm tại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu với 15 hộ vay vốn, tổng số tiền 1,5 tỷ (100 triệu/hộ); mua được 77 con bò cái từ tháng 2/2017. Đến tháng 7/2018 tổng đàn bò hiện nay đạt 175 con. Dự án nuôi bò sinh sản nhốt chuồng gắn với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ: với 5 hộ vay vốn, tổng số tiền 0,5 tỷ (100 triệu/hộ); mua được 30 con bò cái từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2018, tổng đàn bò hiện nay đạt 52 con.


Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã góp phần xây dựng được các mô hình nhóm hộ nông dân liên kết trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt là tiền đề để xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, góp phần chuyển đổi nhận thức của nông dân về áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng canh tác nông nghiệp, đạt hiệu quả kinh tế, thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, tham gia dự án, đóng góp, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Cũng qua hoạt động này, đã tăng cường sự hợp tác bền chặt giữa cán bộ hội với hội viên, nông dân trên địa bàn; xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.


Để duy trì và phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân, tổ chức hội và quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cần tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cấp bổ sung kinh phí để tăng trưởng ổn định nguồn quỹ. Làm tốt công tác quản lý các mô hình, dự án đang triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình kinh tế mới phù hợp với nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tìm kiếm theo ngày