Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng

Ngày 12 tháng 02 năm 2019

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, tỉnh ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, công tác giáo dục QP-AN được xác định là nội dung quan trọng, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với

lực lượng dân quân xã Lóng Sập (Mộc Châu) tuần tra, kiểm tra cột mốc biên giới.


Hằng năm, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp của tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục tới các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, thông qua các hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức quần chúng ở cơ sở lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với giáo dục QP-AN, phòng chống âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2018, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn xây dựng 42 chuyên mục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, phát sóng 3.510 giờ truyền hình, đăng tải 296 bài viết có chất lượng tốt, làm mới 255 pa nô, áp phích, 482 băng rôn khẩu hiệu có nội dung về giáo dục QP-AN; tổ chức 388 buổi họp, với 19.325 lượt người tham gia và một số kênh thông tin, hình thức tuyên truyền khác. Toàn tỉnh mở 106 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hàng nghìn học viên; lực lượng vũ trang mở 9 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hàng trăm đối tượng 3, 4. Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 50 trường, 886 lớp với 39.510 học sinh, sinh viên được học môn giáo dục QP-AN. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố chủ động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học viên theo kế hoạch. Nhìn chung, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho các đối tượng cán bộ chủ chốt ở cơ sở, được đánh giá kết quả đạt khá. Qua kiểm tra công tác giáo dục QP-AN năm 2018 đối với 8 đơn vị: Ban CHQS huyện Sốp Cộp, xã Sốp Cộp (Sốp Cộp); Ban CHQS huyện Sông Mã, xã Chiềng Khương (Sông Mã); Ban CHQS huyện Bắc Yên, thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên); Ban CHQS huyện Phù Yên, xã Huy Hạ (Phù Yên) với kết quả 100% khá và giỏi.


Có thể khẳng định, công tác giáo dục QP-AN của tỉnh đã đi vào nền nếp và hoàn thành được nhiệm vụ theo kế hoạch. Cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với QP-AN của địa phương.


Trong thời gian tới, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp theo quy định. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý công tác giáo dục QP-AN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt môn học giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học. Phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân với các nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, giáo dục đường lối quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...


Tìm kiếm theo ngày