Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

Những năm qua, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Qua đó, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người, củng cố niềm tin của người dân với chính quyền các cấp.

 

 

Cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp nhận đơn thư của công dân.

 

Xác định nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trọng tâm là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quá trình thực hiện, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh trực tiếp phụ trách công tác giải quyết đơn thư của công dân; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo TAND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp công dân, Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố đã bố trí 1 phòng tiếp công dân, trang bị cơ sở vật chất, niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy công khai tại trụ sở, có số điện thoại cán bộ trực tiếp công dân. Cùng với đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện việc tiếp công dân; rà soát, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi tòa án theo định kỳ hằng tháng giải quyết theo trình tự. Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh đã chỉ đạo TAND hai cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, lựa chọn cán bộ tiếp công dân có chuyên môn nghiệp vụ, khéo léo trong ứng xử, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của công dân; hướng dẫn, giúp đỡ người khiếu nại, tố cáo hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật; quá trình giải quyết đơn thư phải thận trọng, khách quan, không được sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho công dân.

 

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng, cấp ủy, lãnh đạo TAND hai cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất của các đơn vị và việc chấp hành chế độ thống kê, báo cáo. Chủ động rà soát các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phức tạp, tồn đọng; phân loại giải quyết; giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Từ năm 2019 đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp đã tiếp 130 lượt công dân, không có trường hợp nào phức tạp đông người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến yêu cầu xem xét giải quyết vụ án đúng thời hạn, đúng quy định; yêu cầu trả lời về thủ tục khiếu nại; hỏi về thủ tục khởi kiện vụ án dân sự, hành chính; tiếp nhận 34 đơn khiếu nại, 28 đơn tố cáo, 152 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, đã giải quyết 107 đơn thư thuộc thẩm quyền, chuyển 107 đơn thư gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp của TAND tối cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường đối thoại, hòa giải trong việc giải quyết đơn, thư theo quy định; đào tạo và bố trí cán bộ đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tổ chức thực hiện tốt việc công khai các bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án.

Tìm kiếm theo ngày