Liên đoàn Lao động tỉnh: Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Ngày 21/10, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2020-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội năm 2020-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII.

 

Các ý kiến tham gia tập trung vào một số vấn đề liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; bổ sung các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về trách nhiệm của tổ chức công đoàn Việt Nam trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện chính sách lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, chính sách đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt, ở vùng sâu, vùng xa...

 

Hội nghị nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La đóng góp xây dựng và hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để đề xuất, bổ sung vào văn kiện Đại hội.

 

 

Đại diện LĐLĐ tỉnh, các huyện, thành phố và các ngành ủng hộ đồng bào miền Trung.

 

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tìm kiếm theo ngày