Kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới tại xã Tông Cọ

Ngày 13 tháng 01 năm 2022

Ngày 13/1, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.

                                 


Đoàn công tác làm việc tại xã Tông Cọ.

           

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tông Cọ đã rà soát, tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu; huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến thời điểm này, xã đã đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu. 100% đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa; trên 80% đường liên bản, nội bản được bê tông hóa; 100% số hộ được sử dụng điện, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,3%; 100% trường học đạt chuẩn; 100% các hộ có nhà kiên cố... Xã còn 3 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và y tế.

           

Sau kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra yêu cầu xã tiếp tục rà soát, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn thiếu; quản lý, khai thác hiệu quả các công trình giao thông nông thôn; quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nguồn sản xuất hàng hóa tập trung, phát huy nguồn lực thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. 

           

Năm 2022, xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, hình thành các tổ liên kết, hỗ trợ vốn cho người dân phát triển sản xuất, thu hút mọi nguồn lực đầu tư để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho 4 bản đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân... Phấn đấu tháng 11/2022, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày