Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Sơn

Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Sơn (Mộc Châu).Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Sơn


Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã Chiềng Sơn đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao và cải thiện đời sống của người dân. Đến nay, xã Chiềng Sơn đã đạt 17/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 100% các tuyến đường trục bản, tiểu khu, liên bản được cứng hóa; 91,7% số hộ có nhà ở dân cư đạt chuẩn quy định; 80% số bản đạt danh hiệu bản văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%; số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt hơn 91%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 39 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 2,9%...Đoàn kiểm tra thực tế việc triển khai các tiêu chí tại xã Chiềng Sơn


Sau kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra yêu cầu xã Chiềng Sơn tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được; tổ chức sản xuất phù hợp với quy hoạch; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ gìn vệ sinh môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Tìm kiếm theo ngày