Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở Ngoại vụ.Đoàn kiểm tra liên ngành về CCHC làm việc với Sở Ngoại vụ


Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, triển khai kế hoạch CCHC năm 2021, Sở đã ban hành và tổ chức triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến công tác CCHC như: Các kế hoạch cải cách hành chính, PAPI, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đào tạo, bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền CCHC.


Đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/9/2021 sở Ngoại vụ đã tiếp nhận 163 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, với 253 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành 155 nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, công chức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; công tác văn thư lưu trữ ngày càng nền nếp, khoa học.Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ


Tiếp đó, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tại một số phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ.

Tìm kiếm theo ngày