Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Tây Bắc

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

Trong 6 ngày (21-26/9), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc tổ chức khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Nhà trường.Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và Trường Đại học Tây Bắc

ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Nhà trường.


Trong chương trình, Đoàn đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ nhà trường cung cấp, phỏng vấn các nhà tuyển dụng, cựu người học, người học, cán bộ, giảng viên nhà trường; khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan và thăm các cơ sở vật chất để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của Nhà trường. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị, góp ý, giúp nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.


Kết thúc chương trình, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và Trường Đại học Tây Bắc đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Nhà trường.

Tìm kiếm theo ngày