Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 1) năm 2018

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Ngày 11/6, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 1) năm 2018 cho 73 học viên là trưởng, phó cấp phòng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.



Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 1) năm 2018.

 

Trong thời gian 10 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; thứ tự các bước chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ. Ngoài việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề, các học viên sẽ thảo luận các chuyên đề, nghiên cứu thực tế cơ sở, viết bài thu hoạch và huấn luyện bắn súng K54. 


Lớp học nhằm giúp học viên trang bị những nội dung cơ bản về lý luận quốc phòng và an ninh, từ đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào việc thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày