Huyện ủy Sông Mã: Hội nghị "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Ngày 9/8, Huyện ủy Sông Mã đã tổ chức Hội nghị "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

50 năm qua, thực hiện di chúc của Bác, Đảng bộ huyện Sông Mã đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, truyền thống đoàn kết gắn bó, tự lực tự cường của nhân dân các dân tộc  trên địa bàn được phát huy; kinh tế phát triển, tiềm năng thế mạnh được khai thác, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của huyện duy trì phát triển với tốc độ khá, tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 9,6%/năm; trong đó, nông - lâm nghiệp tăng bình quân 4,4%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng bình quân trên 8,6%/năm; dịch vụ tăng bình quân trên 15,5%/năm; thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt dự toán hàng năm; thu hút và sử dụng  hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn. Trong xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 9,2 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 58 đơn vị trường học, 36/58 trường học đạt chuẩn Quốc gia; duy trì tốt việc nấu ăn cho học sinh bán trú tại 23 đơn vị trường với 4.981 học sinh; 12/19 xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, 425/425 bản có nhân viên y tế bản…Văn nghệ chào mừng Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Công tác xây dựng Đảng luôn được huyện coi trọng và đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng chính trị, giữ vững bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, đã kết nạp 891 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên gần 6.980 đảng viên. Tổ chức kiểm tra, giám sát 264 tổ chức Đảng, 327 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phòng ngừa và giảm đáng kể số lượng tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.


Thời gian tới, huyện Sông Mã tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên…


Nhân dịp này, UBND huyện Sông Mã đã phát động thi đua tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm theo ngày