Họp Ban Chỉ đạo 595 và Tổ công tác 836 tỉnh ủy

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Ngày 12/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 595 về phát triển đô thị và giao thông đến xã, Tổ trưởng tổ công tác 836 tham mưu đánh giá thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, đã chủ trì họp tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 595 và Tổ công tác 836 tỉnh ủy. Dự Họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 595 và Tổ công tác 836 tỉnh ủy.Họp Ban Chỉ đạo 595 và Tổ công tác 836 tỉnh ủy.


Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo 595 tỉnh ủy về phát triển đô thị và giao thông đến xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ lập các quy hoạch chung đô thị, lập bổ sung các quy hoạch phân khu, lập mới và điều chỉnh các quy hoạch chi tiết làm cơ sở để triển khai các dự án khu ở và tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị. Kết quả, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; phê duyệt Thành phố Sơn La lên đô thị loại II; phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục vụ và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; công nhận thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) là đô thị loại IV, trình UBND tỉnh công nhận Khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp và huyện Quỳnh Nhai là đô thị loại V. Đồng thời, đang trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về công nhận đô thị Mộc Châu là đô thị loại IV, xây dựng, trình UBND tỉnh công nhận Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ là đô thị loại V. Đối với nhiệm vụ cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã, giai đoạn từ năm 2016-2018, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ngành, đơn vị tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng và hoàn thành cứng hóa các tuyến đường đến trung tâm 23 xã...


Tổ công tác 836 của tỉnh ủy về tham mưu đánh giá thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham mưu ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác xây dựng đề cương, biểu mẫu, báo cáo đánh giá; chỉ đạo các huyện, thành phố, các ngành tổ chức hội nghị, xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo gửi về tỉnh. Phối hợp với Đoàn khảo sát của Văn phòng Trung ương Đảng khảo sát thực tế, làm việc tại các huyện, thành phố, các HTX… phục vụ việc xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá 3 năm (từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến năm 2018) về thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổng hợp, xây dựng các dự thảo báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả và HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa, Đề án ổn định tái định cư các thủy điện sau khi Ban Chỉ đạo 595 và Tổ công tác 836 kết thúc hoạt động. Ban Thường vụ các huyện rà soát, đánh giá tổng kết hoạt động của một số ban chỉ đạo tại các địa phương.     

Tìm kiếm theo ngày