Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"

Ngày 16 tháng 01 năm 2020

Ngày 16/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với 68 điểm cầu trong cả nước.

 

 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Sơn La.

 

Dự Hội thảo tại điểm cầu Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp chúng ta  ôn lại kho sử vàng của Đảng, khẳng định những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua, trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Hội thảo nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc về sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta; cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Tại Hội thảo, tham luận của các nhà khoa học tập trung vào những vấn đề: Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Tìm kiếm theo ngày