Hội Nông dân Phù Yên nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

Để củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân hoạt động hiệu quả, Hội Nông dân huyện Phù Yên đặc biệt quan tâm chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn chú trọng phát triển cả số lượng và nâng cao chất lượng hội viên.

 

 

Hội viên nông dân huyện Phù Yên trồng rau màu.

 

Xác định công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của tổ chức hội và phong trào nông dân, hằng năm, Hội Nông dân huyện giao chỉ tiêu kết nạp hội viên cho Hội Nông dân các xã, thị trấn; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp hội nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung sinh hoạt, thu hút phát triển hội viên mới gắn với rà soát, nâng cao chất lượng hội viên; phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ các cấp; gắn nhiệm vụ công tác Hội với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng... Bên cạnh đó, Hội chú trọng tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề giúp hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả thông qua chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề khác; cung cấp thông tin về khoa học, kỹ thuật; tìm kiếm thị trường, quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, góp phần tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân.

 

Với nhiều giải pháp thiết thực trong tổ chức triển khai nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phát triển hội viên, ngay trong năm 2019, Hội đã kết nạp thêm 162 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 17.921 người, sinh hoạt tại 207 chi hội; bố trí 9 cán bộ Hội được tập huấn nghiệp vụ tại Trung ương Hội và tỉnh, 10 cán bộ, hội viên nông dân hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, thành viên HTX được tập huấn nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm do Trung ương Hội tổ chức, 11 cán bộ huyện, cơ sở xã được tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ Ngân hàng. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 70 học viên là trưởng, phó các chi hội nông dân... Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các cấp tổ chức, trình độ và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ cơ sở và các chi hội được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 

Hội Nông dân huyện còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo các chi hội tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa gắn với quy ước, hương ước của nơi cư trú; hưởng ứng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các chi hội, thu hút hàng nghìn hộ nông dân tham gia. Trong năm qua, có 10.739 hộ nông dân đăng ký tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét, 2.382 hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (4 hộ cấp Trung ương, 80 hộ cấp tỉnh, 371 hộ cấp huyện, 1.927 hộ cấp xã); quyên góp hơn 149 triệu đồng “Quỹ mái ấm Hội Nông dân”, hỗ trợ xoá 6 nhà dột nát cho hội viên nông dân...

 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ dạy nghề, Hội vận động hội viên, nông dân liên kết thành lập các tổ hợp tác, HTX ngành nghề, trên địa bàn huyện hiện có 6 hợp tác xã trồng cây ăn quả và cây công nghiệp với diện tích 137,6 ha; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình cung ứng 805 kg ngô giống, hơn 27,5 tấn lúa giống các loại cho hội viên với phương thức trả chậm; phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng NN&PTNT mở 6 lớp đào tạo nghề trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 300 hội viên, nông dân; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, các doanh nghiệp, HTX tổ chức 104 hội nghị đầu bờ giới thiệu các loại giống ngô, lúa và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.225 lượt hội viên...

Cùng với đó, Hội cũng đã tiến hành 382 cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân, ủy thác vay vốn các ngân hàng; thực hiện Đề án chuyển đổi cây trồng trên đất dốc... kịp thời hướng dẫn các chi hội khắc phục những yếu kém, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội...

 

Để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân huyện Phù Yên tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày