Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 11 tháng 09 năm 2018

Ngày 11/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại điểm cầu Sơn La.


Những năm qua, cùng với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách TTHC đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Trong đó, tập trung vào một số nhóm giải pháp như: hoàn thiện thể chế việc ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện nghị định, các thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC; rà soát, công bố danh mục TTHC và tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, ph biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61 của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và hằng năm.


Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những nội dung quan trọng về công tác triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trao đổi những kinh nghiệm giải pháp tổ chức vận hành bộ máy hoạt động Trung tâm hành chính công theo hướng đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; các giải pháp triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; vai trò của bộ, ngành về cung cấp thông tin dữ liệu trong xây dựng và vận hành.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ; kiện toàn bộ máy, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trong thực hiện công tác hành chính; đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC theo những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018...


Tìm kiếm theo ngày