Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ngày 6/7, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án tiếp tục đổi mới

và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại điểm cầu tỉnh ta

 

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Hầu hết các nhiệm vụ đã được tổ chức thực hiện có kết quả thiết thực; để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Theo đó, Đề án xác định rõ các mục tiêu cần đạt được trong công tác giám định tư pháp, gồm: Hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp tạo cơ sở pháp lý, đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với tình hình mới; hoàn thiện hệ thống tổ chức pháp y tâm thần theo hướng chú trọng yếu tố trọng điểm, khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng; đào tạo nguồn nhân lực pháp y, pháp y tâm thần đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng chuyên môn và kiến thức pháp lý; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho tổ chức giám định tư pháp công lập; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và giữa cơ quan quản lý Nhà nước với cơ quan trưng cầu giám định…


Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, như: Các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế giám định tư pháp, trong đó tập trung vào việc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp trung ương. Các giải pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động giám định tư pháp. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu và các cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định tư pháp…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Đề án; tiếp tục rà soát, tổng kết tham gia với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành sửa đổi Luật giám định Tư pháp; nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp; quan tâm củng cố trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định tư pháp. Tăng cường chỉ đạo thực hiện giám định theo trưng cầu Luật tố tụng, đặc biệt quan tâm đến những vụ việc tham nhũng kinh tế, kéo dài…

Tìm kiếm theo ngày