Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019

Ngày 10/1, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện

"Năm dân vận chính quyền" 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại điểm cầu tỉnh Sơn La.


Dự Hội nghị có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan.


Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Tham gia giải quyết hiệu quả những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan toả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã được cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên. Công tác thể chế hóa, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực và khá đồng bộ...  


Tại tỉnh ta, chương trình phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo đó các bộ, ngành trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện hiệu quả nội dung dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp. Thực hiện hiệu quả nội dung công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài... Triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”; tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cơ quan dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...


Tìm kiếm theo ngày