Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị

Ngày 20 tháng 08 năm 2019

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố. Hội nghị còn được trực tuyến tới 11 huyện trong tỉnh.Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Trong 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá để tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân…


Tại tỉnh Sơn La, thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ tỉnh ủy xác định những nội dung trọng tâm, mang tính chất đột phá, như: Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền về học và làm theo gương Bác; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền các gương tiên tiến điển hình, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; giải quyết triệt để những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà người dân quan tâm. Có kế hoạch cụ thế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả…

Tìm kiếm theo ngày