Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ngày 6/12, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020.Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020.


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tráng Thị Xuân, Nguyễn Quốc Khánh, Lò Minh Hùng, Lê Hồng Minh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các Quyết định của UBND tỉnh về: giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; giao kế hoạch đầu tư công năm 2020; giao trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020; giao dự toán thu chi ngân sách năm 2020; quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2020; giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020; giao chỉ tiêu tăng thu ngân sách năm 2020. Theo đó, năm 2020, tỉnh ta đề ra 27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (6 chỉ tiêu kinh tế, 17 chỉ tiêu xã hội, 4 chỉ tiêu môi trường). Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 10%; GRDP bình quân 44 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,05%; giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt 151,8 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn 5.000 tỷ đồng; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 48 xã; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,7%; tạo việc làm cho trên 23.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 19,44%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,4%...


Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Sơn La đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, như: Cải thiện mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cơ cấu lại các ngành kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng di dân, tái định cư các dự án thủy điện; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ các Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV và các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu; tập trung triển khai công tác điều hành Ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công... Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020; xây dựng và triển khai phương án phòng chống rét đậm, rét hại; phương án chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...


Tìm kiếm theo ngày