Hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 20 tháng 05 năm 2020

Ngày 20/5, Thường trực tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 119, 120/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, trưởng các ban đảng tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh.

 

 

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa XII, Nghị quyết số 119, 120/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Sơn La đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện. Trên cơ sở quy chế làm việc và kế hoạch công tác, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các huyện ủy, thành ủy tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch trên cơ sở thống nhất nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Trung ương; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý, giảm người lao động, giảm biên chế theo lộ trình...

 

Đến ngày 15/5/2020, đã triển khai thực hiện 23/24 đề án (9/10 đề án thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, 14/14 đề án thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW). Trong đó, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW đã giảm 116 đầu mối cấp tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện; 74 đầu mối phòng và tương đương; 39 phòng trực thuộc chi cục thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 815 bản; 277 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cấp huyện và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 59 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn; 758 biên chế (trong đó giảm 505 biên chế công chức, 253 hợp đồng 68). Giảm 7.123 người hưởng phụ cấp và hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố. Đối với Nghị quyết 19-NQ/TW, đã giảm 327 đơn vị sự nghiệp; 227 đầu mối phòng, ban trực thuộc đơn vị sự nghiệp; 2.506 biên chế cả tinh giản và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giảm 1.141 lãnh đạo, quản lý.

 

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 5/12/2019 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 5/12/2019 của HĐND tỉnh, đến nay, có 2.209 chức danh đã được bố trí, kiện toàn theo Nghị quyết 119, còn 19 người thuộc 7 chức danh hiện khuyết do chưa thống nhất được nhân sự để kiện toàn; giảm 976 người, chiếm 35% so với lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã trước đây; có 31.697 người hoạt động không chuyên trách, trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố hưởng mức hỗ trợ, bồi dưỡng sau khi bố trí, sắp xếp theo Nghị quyết 120, giảm 1.340 người; 3.525 người hưởng mức hỗ trợ nghỉ việc, hưởng mức hỗ trợ khi thôi hưởng phụ cấp, hỗ trợ.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện các đề án sắp xếp các ban quản lý cấp tỉnh và cấp huyện; đề án sắp xếp Nhà thiếu nhi và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên; đề án sắp xếp các tổ chức hội đặc thù. Các Tổ đề án tăng cường công tác rà soát, tham mưu cho Ban Chỉ đạo khắc phục tồn tại khó khăn. Các huyện quan tâm thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Giao Ban Tổ chức tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu tham mưu thực hiện tốt các đề án và báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Đối với Nghị quyết 119, 120 của HĐND tỉnh, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền và giám sát thực hiện. 

Tìm kiếm theo ngày