Giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền Thành phố đã tích cực vào cuộc, đưa chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao thu nhập.


Qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019, Thành phố hiện có 263 hộ nghèo, giảm 29 hộ so với năm 2018; 161 hộ cận nghèo, giảm 7 hộ so với năm 2018. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu các năm, Thành phố giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến từng cơ sở để triển khai thực hiện. Các ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của Thành phố chủ động phối hợp, triển khai các chính sách về giảm nghèo đến các xã, phường; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo.  Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ được công khai dân chủ từ cơ sở, lấy ý kiến từ các tổ, bản, người dân, lựa chọn, bình xét theo thứ tự ưu tiên nên nội dung đầu tư, hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân.

 


Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại phường Chiềng An (Thành phố).

Ảnh: TS


Để giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng lồng ghép các chương trình mục tiêu giảm nghèo vào chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và các đề án khác có liên quan. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các bản đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Năm 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135 được giao hơn 680 triệu đồng, UBND Thành phố đã phân bổ đầu tư công trình đường giao thông và hệ thống rãnh thoát nước bản Hay Phiêng, phường Chiềng Sinh, đến nay công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ đời sống nhân dân. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm cho người nghèo trên địa bàn, từ năm 2015 đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn vay giải quyết việc làm hơn 39 tỷ đồng cho 1.356 hộ vay. Bên cạnh đó, còn triển khai nhiều hoạt động trợ giúp các hộ dân, như: Hướng dẫn kỹ thuật; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân nhận khoán bảo vệ rừng để được hưởng phí chi trả dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ và khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo việc nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, như: Mô hình chuyển đổi trồng sắn sang trồng cà phê, cây ăn quả ở xã Chiềng Cọ, Hua La, Chiềng Đen; chăn nuôi dê nhốt chuồng, gà thả vườn tại xã Chiềng Ngần, Chiềng Đen, Hua La; trồng các loại rau, củ trên ruộng một vụ ở phường Chiềng Sinh, Chiềng Cơi... Đặc biệt, Thành phố còn chỉ đạo Thành Đoàn hướng dẫn, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, tổ hợp tác thanh niên, duy trì 2 HTX và 6 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ; phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 380 thanh niên nông thôn; tư vấn hướng nghiệp cho 9.299 đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân.Nông dân xã Chiềng Đen (Thành phố) phát triển kinh tế với mô hình trồng ngô cao sản, năng suất đạt 7 tấn/ha.


Thời gian tới, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; nêu gương, khen thưởng kịp thời các hộ điển hình trong sản xuất, kinh doanh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách về giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo và cận nghèo; huy động mọi nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chính sách về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong đó, coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát và thực hiện.


Những kết quả đạt được là điều kiện để Thành phố tiếp tục phát huy các nguồn lực đầu tư cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố còn dưới 1%.

Tìm kiếm theo ngày