Doanh nhân, doanh nghiệp năng động, sáng tạo, tự tin, trách nhiệm vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế (*)

Ngày 10 tháng 10 năm 2019Các doanh nghiệp tiêu biểu nhân Bằng khen của UBND tỉnh.

Ảnh: Minh Thu


Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, các nhà công thương Hà Nội là giới chức xã hội đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tại Phủ Chủ tịch, ngày 13/10/1945, Bác Hồ đã có thư gửi giới Công Thương, Bác nhấn mạnh vai trò to lớn của giới Công Thương trong công cuộc kiến thiết đất nước. Điều đó cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong công cuộc chấn hưng kinh tế nước nhà. Qua đó, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.


Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 990/QĐ- TTg ngày 13/10/2004, lấy ngày 13/10 hằng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”;  Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã có những đóng góp rất đáng trân trọng. Trong điều kiện một tỉnh miền núi, biên giới còn khó khăn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, đề ra định hướng, giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển; chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; với sự hoạt động hiệu quả của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó vươn lên của các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã không ngừng lớn mạnh và phát triển; đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, dịch vụ; giải quyết việc làm; đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ Chương trình giảm nghèo, Quỹ khuyến học, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách...). Năm 2015, toàn tỉnh mới có 1.660 doanh nghiệp, đóng góp trên 800 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho khoảng 58.100 lao động, đến nay, toàn tỉnh đã có 2.552 doanh nghiệp, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng (bao gồm các doanh nghiệp Trung ương và địa phương), tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động. Một số doanh nghiệp tiêu biểu như: Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sơn La, Công ty Thủy điện Sơn La, Chi nhánh Xăng dầu.... Với những kết quả đạt được của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đã góp phần từng bước đưa Sơn La ngày càng phát triển.


Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng được liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh; năm 2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La. Trải qua 10 năm thành lập và đi vào hoạt động (2009- 2019), ban đầu chỉ có 50 hội viên, đến nay Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp và tập hợp được gần 700 hội viên (bao gồm 10 chi hội doanh nghiệp trực thuộc và 3 tổ chức hội thành viên).


Trong 10 năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng củng cố về tổ chức, từng bước đổi mới hoạt động, tuyên truyền vận động, thu hút ngày càng đông các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia; Hiệp hội luôn phát huy vai trò “cầu nối” giữa cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp; tuyên truyền vận động các doanh nghiệp chấp hành, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động các doanh nghiệp, HTX liên kết hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra chuỗi sản phẩm cạnh tranh trên thị trường (nhất là trong lĩnh vực nông sản xuất khẩu); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả hoạt động, sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong những năm qua; nhiệt liệt chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh trong buổi gặp mặt này.


Cùng với kết quả đạt được, chúng ta cần đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn những vấn đề đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:  


Các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ nên việc tiếp cận các chính sách mới, chính sách có liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh doanh còn khó khăn. Hiện nay, một số chính sách thường xuyên có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung theo từng giai đoạn, nên ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Một số thủ tục hành chính tuy đã được cải cách, đổi mới, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khi tiếp cận và triển khai hiệu quả, nhất là về đất đai, đầu tư xây dựng, tiếp cận vốn, khoa học công nghệ... Công tác quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Đa số các doanh nghiệp chưa xây dựng được chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh lâu dài, bền vững. Còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả thấp và nợ thuế; hiệu quả liên kết “4 nhà” chưa cao; doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp chế biến nông sản, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp du lịch... còn ít, quy mô nhỏ.


Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi trân trọng đề nghị:


1. Các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh dựa trên cơ sở những nguyên tắc của kinh tế thị trường, yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh, nhất là đất đai, nguồn nguyên liệu, lao động, tiềm năng du lịch, dịch vụ... Mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh với cơ cấu ngành nghề hợp lý, mở rộng kinh doanh các ngành nghề trực tiếp sản xuất. Chú trọng ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Đẩy mạnh giải pháp xây dựng, bảo vệ và phát huy thương hiệu các sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ.


2. Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp; đoàn kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Trước yêu cầu của hội nhập quốc tế phải tăng cường liên kết, hợp tác, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Xây dựng một số doanh nghiệp của tỉnh có quy mô, năng lực đủ mạnh để thực hiện các dự án lớn trong và ngoài tỉnh, là hạt nhân, đầu tàu dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả liên kết 4 nhà: Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nông.


3. Đội ngũ doanh nhân trong tỉnh cần tiếp tục học tập nâng cao trình độ, kiến thức quản trị doanh nghiệp, ý thức công dân, xây dựng đạo đức, văn hóa trong kinh doanh. Chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về thuế, lao động, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tiên phong đầu tư các chương trình, dự án vào những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn, vùng nông thôn. Tham gia chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới...


4. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước; tạo dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, tiếp tục khơi dậy, động viên cổ vũ tinh thần khởi nghiệp bằng việc thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại các huyện, thành phố, các vườn ươm khởi nghiệp. Đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Tổ chức các diễn đàn đối thoại để cấp ủy, chính quyền gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.


5. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện có hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, mỗi cơ quan nhà nước trong tỉnh, mỗi cán bộ công chức là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân.


Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng với kết quả đạt được thời gian qua và quyết tâm phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong tỉnh sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ bằng tất cả sự tự tin, trách nhiệm và tình cảm đối với quê hương, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.


Lược trích bài phát biểu của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tại Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu và Kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2019).

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt

Tìm kiếm theo ngày