Đoàn kiểm tra số 1150 của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Sơn La

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

Ngày 7/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra thực hiện Quyết định số 1150-QĐ/QĐNS/TW ngày 1/4/2019 của Bộ Chính trị đã làm việc tại tỉnh Sơn La thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La.


Dự cuộc làm việc với Đoàn, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

 

 

Đoàn kiểm tra số 1150 của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Sơn La


Tại cuộc làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 1150-QĐ/QĐNS/TW ngày 1/4/2019 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Nghị quyết 26), gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18). Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, bước đầu tạo được sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện, đạt hiệu quả tốt trong lãnh đạo, quản lý và điều hành của từng địa phương. Bám sát các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương trong những năm qua...

 

 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

 

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ; triển khai thực hiện cơ cấu lãnh đạo một số nơi còn khó khăn do đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; việc xây dựng thực hiện mục tiêu từ 15-20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi; từ 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện dưới 40 tuổi trong thực tế gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cán bộ; khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu để tham gia hoạt động, quản lý tại địa bàn cơ sở;…

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra.

 

Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã trân trọng tiếp thu những yêu cầu, đề nghị của Đoàn kiểm tra để khắc phục, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18.


Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết tại tỉnh thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực hiện hai Nghị quyết  trong thực tiễn. Tăng cường việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương thí điểm việc sáp nhập các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được nêu trong các Nghị quyết của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền không còn phù hợp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình công tác cán bộ; đẩy mạnh việc triển khai các mô hình thí điểm Nghị quyết; tích cực tháo gỡ những khó khăn nảy sinh từ cơ sở nơi làm thí điểm; linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện; theo dõi, nắm bắt tình hình, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền địa phương...

Tìm kiếm theo ngày