Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

Lương Thị Như Hoa

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Phù Yên

                 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ huyện Phù Yên đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng nâng lên.

 

 

 

Cánh đồng Mường Tấc (Phù Yên).

Ảnh: PV

                 

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện quan tâm trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, Đảng bộ đã gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trở thành hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

 

 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Huy Bắc.

Ảnh: PV

                 

Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được sắp xếp, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết TW6 (khóa XII). Theo đó, đã giảm 30 đơn vị sự nghiệp, 105 bản, tiểu khu, 36 tổ chức Đảng. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm đồng bộ từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 1.552 đảng viên; hiện 100% bản có chi bộ; hằng năm, 99,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

                 

Nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như phòng ngừa, phát hiện kịp thời những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 516 tổ chức Đảng và 528 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng và 109 đảng viên; tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết 48 đơn thư có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đảng viên.

                 

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới. Trong 5 năm, HĐND huyện đã ban hành 156 nghị quyết; tiến hành 60 cuộc giám sát và phối hợp giám sát, 11 cuộc khảo sát, nội dung tập trung vào các lĩnh vực có vướng mắc hoặc có ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác điều hành của UBND có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường sự phân công, phân cấp; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước tập thể. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

                 

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của 4 tiểu vùng kinh tế. Trong đó, tại các xã vùng Mường, hình thành vùng cây ăn quả, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, chăn nuôi đại gia súc gắn với bảo vệ rừng; thị trấn Phù Yên và các xã vùng Huy, tập trung thâm canh lúa nước theo hướng canh tác hữu cơ, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và du lịch; các xã vùng lòng hồ sông Đà thành lập các HTX nuôi trồng thủy sản, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả; các xã vùng cao, trồng rừng, bảo vệ rừng, chuyển đổi canh tác nương định canh, khai hoang ruộng nước, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhờ vậy, đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 75.796 tấn/năm; duy trì 316 ha chè, 2.800 ha cây ăn quả các loại. Đặc biệt, được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cam Phù Yên”. Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, với tổng đàn gia súc 112.700 con, gia cầm 825.000 con. Phát huy lợi thế mặt hồ thủy điện Hòa Bình, nhân dân đầu tư nuôi 767 lồng cá, sản lượng đạt 1.100 tấn/năm. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp vào địa bàn; duy trì hoạt động các nhà máy: May Tâm Việt, gạch tuynel, mở rộng cơ sở giày da Ngọc Hà... giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động địa phương. Thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 2.188 tỷ đồng. Hệ thống khách sạn, nhà hàng được đầu tư cả quy mô và chất lượng, hàng năm phục vụ gần 9.530 lượt khách. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến hết năm 2020, bình quân mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí, trong đó 7 xã đạt chuẩn NTM; 19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không có xã dưới 10 tiêu chí. Đặc biệt, tháng 3/2018, huyện Phù Yên được công nhận thoát nghèo theo Quyết định 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

                 

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quan tâm toàn diện; duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; hiện 18/26 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

                 

Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phù Yên đề ra 21 chỉ tiêu phấn đấu, 3 khâu đột phá, 17 nhiệm vụ và 9 đề án triển khai thực hiện, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

                 

Một là, khai thác tiềm năng, thế mạnh để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ cao, khuyến khích, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh; hình thành các vùng sản xuất tập trung, cây dược liệu, cây ăn quả có múi, chanh leo có năng suất, chất lượng cao; khai thác tối đa diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản; xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên”; phấn đấu có 10 sản phẩm được công nhận OCOP trở lên. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, HTX từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

                 

Hai là, tăng cường quản lý đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo quá trình phát triển phù hợp với quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tăng cường quản lý và mở rộng các cụm công nghiệp, nhằm thu hút nguồn lực lao động, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025 trên 10 dự án có nhà đầu tư mới.

                 

Ba là, đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao. Đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên và học sinh theo quy định hiện hành. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

                 

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt là việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ có năng lực bảo đảm các chức danh trong HĐND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính.

                 

Năm là, làm tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng. Tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các xã, bản còn khó khăn. Tăng cường công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên. Phát huy vai trò giám sát và phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

                 

Sáu là, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ huyện, hoàn thành chuyển hóa các địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

                 

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, nắm bắt thời cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, phấn đấu xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh.

 

Một số hình ảnh phát triển kinh tế, xã hội của huyện Phù Yên

 

 

Lãnh đạo huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho các cá nhân

có thành tích trong công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Một tiết học của cô và trò Trường THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Phù Yên.

 

 

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phù Yên năm 2019.

 

 

Ca sản xuất của công nhân Xí nghiệp giầy Phù Yên.

 

 

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà.

Tìm kiếm theo ngày