DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

■ Đảm bảo yêu cầu kết nối giữa các hộ sản xuất, vùng sản xuất với các doanh ghiệp chế biến và xuất khẩu ■ Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chợ trên địa bàn ■ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết

           

Cử tri kiến nghị: Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp, đối tác đã phối hợp với tỉnh Sơn La xuất khẩu các sản phẩm nông sản như: Công ty cổ phần Nafood Tây Bắc, Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp, Công ty CP Đồng Giao, Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng, Công ty TNHH XNK Vina T&T. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố thành lập mới và nâng cao hiệu quả của HTX trồng cây ăn quả, đảm bảo yêu cầu kết nối giữa các hộ sản xuất, vùng sản xuất với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

           

UBND tỉnh trả lời: Khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân trong xuất khẩu các sản phẩm nông sản của tỉnh đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2021; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phối hợp công tác số 6836a/CTPH-BNN-UBNDTSL ngày 30/9/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Sơn La về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La và triển khai các chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh...

           

Cử tri kiến nghị: Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chợ trên địa bàn; rà soát, đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng, hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn, đề xuất các giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả đầu tư, hoạt động các chợ. Đặc biệt là đối với những chợ xây mới cần phải tham vấn ý kiến của các hộ tiểu thương, nhân dân địa phương, ý kiến tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan về vị trí cũng như quy mô xây dựng chợ, tránh tình trạng chợ xây xong hoạt động không hiệu quả và gây lãng phí nguồn lực kinh tế.

           

UBND tỉnh trả lời: Sở Công Thương đã triển khai lồng ghép những nội dung này tại các văn bản: Công văn số 1078/SCT-QLTM&HTQT ngày 16/7/2020; Công văn số 1168/SCT-QLTM&HTQT ngày 31/7/2020 về việc đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

           

Ngày 16/9/2020, Sở Công Thương đã làm việc với UBND thành phố Sơn La kiểm tra về công tác đầu tư, quản lý, kinh doanh khai thác chợ tại thành phố Sơn La gồm: Chợ trung tâm, chợ Chiềng Cọ, chợ Chiềng sinh và đã trao đổi để tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

           

Sở Công Thương có Công văn số 1795/SCT-QLTM&HTQT ngày 09/11/2020 về việc đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn. Trong dự thảo Quy định về phát triển và quản lý chợ, Sở Công Thương cũng tham mưu đưa nội dung đối với những chợ xây mới cần phải tham vấn ý kiến của các hộ tiểu thương, nhân dân địa phương, ý kiến tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan về vị trí cũng như quy mô xây dựng chợ, tránh tình trạng chợ xây xong hoạt động không hiệu quả và gây lãng phí nguồn lực kinh tế.

           

Cử tri kiến nghị: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các đồ án phân khu xây dựng thuộc các khu đô thị, khu kinh tế, công trình trọng điểm của tỉnh để các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan xây dựng.

           

UBND tỉnh trả lời: Sở Xây dựng đã tập trung rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn các huyện, thành phố theo định kỳ; đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng thuộc khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, làm cơ sở để thực hiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch: Quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư dịch vụ du lịch sinh thái thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 09/4/2020. Quy hoạch phân khu xây dựng khu Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đã được HĐND tỉnh thông qua, hiện đang hoàn thiện các nội dung để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Đối với việc rà soát điều chỉnh các đồ án khác tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.

           

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày