Diễn đàn cử tri

Ngày 12 tháng 02 năm 2019

Đề nghị bố trí nguồn kinh phí đầu tư hệ thống loa truyền thanh không dây cho 6 bản của xã Háng Đồng; Cần tiếp tục đầu tư bổ sung các phòng chức năng, hạng mục khác cho trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I còn “nợ tiêu chí”; Đề nghị đầu tư, mở mới tuyến đường từ bản Ỏ, xã Hua Trai đến xã Chế Tạo, tỉnh Yên Bái và xây dựng cầu qua suối của bản Huổi Pha

Cử tri đề nghị: Bố trí nguồn kinh phí đầu tư hệ thống loa truyền thanh không dây cho 6 bản của xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Háng Đồng A; Háng Đồng B; Háng Đồng C; Làng Sáng; Chống Tra; Háng Bla).


UBND tỉnh trả lời: Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông  hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và hiện trạng hệ thống đài phát thanh truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh xã và trạm truyền thanh thôn, bản trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 374/BC-UBND  ngày 19/7/2017 báo cáo tình hình thực hiện Tiêu chí số 8- Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhu cầu triển khai thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Xã Háng Đồng huyện Bắc Yên là 1 trong số 72 xã đã đề xuất nhu cầu đầu tư mới đài truyền thanh xã giai đoạn 2016-2020.


Kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc  nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm. Năm 2018, UBND tỉnh giao 3,5 tỷ đồng cho Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 để thực hiện thiết lập mới 09 đài và nâng cấp 05 đài truyền thanh cho các xã đã đăng ký và dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động tham mưu triển khai thực hiện đầu tư đài truyền thanh cho xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên trong giai đoạn 2019 -2020.


Cử tri đề nghị: Tiếp tục đầu tư bổ sung các phòng chức năng, hạng mục khác cho trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I còn “nợ tiêu chí”; các trường chuẩn bị lên chuẩn Quốc gia theo quy định tại xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La; sớm triển khai xây mới trường THCS Lê Lợi vì hiện nay đang chung cơ sở vật chất với trường Tiểu học.


UBND tỉnh trả lời: Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã có chủ trương bố trí vốn để đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo theo nguyên tắc: Tập trung thanh toán những dự án hoàn thành, bố trí vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, sau đó mới bố trí vốn khởi công mới trên cơ sở đề xuất của sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố theo thứ tự ưu tiên. Do nguồn vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 2016 - 2020 còn hạn hẹp, chỉ có thể cân đối khởi công mới cho các dự án đã có trong kế hoạch trung hạn. Vì vậy, sau khi Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp của thành phố theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được phê duyệt, đề nghị UBND thành phố cân đối ngân sách của thành phố bố trí đầu tư bổ sung xây dựng cơ sở vật chất cho các trường hoặc đề xuất vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo của thành phố.


Cử tri đề nghị: Đầu tư, mở mới tuyến đường từ bản Ỏ, xã Hua Trai, huyện Mường La đến xã Chế Tạo, tỉnh Yên Bái và xem xét xây dựng cầu qua suối của bản Huổi Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đi xã Nặm Hằn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và thuận lợi trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa.


UBND tỉnh trả lời: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là đến hết năm 2020, 100% các xã trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã đi được 4 mùa. Do đó, việc triển khai đầu tư mở mới tuyến đường từ bản Ỏ, xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến xã Chế Tạo, tỉnh Yên Bái là cần thiết. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016 - 2020, các nguồn vốn còn hạn hẹp nên tỉnh chỉ tập trung đầu tư vào các tuyến đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô đi được 4 mùa để đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư đối với tuyến đường từ bản Ỏ, xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến xã Chế Tạo, tỉnh Yên Bái; dự án Cầu qua suối của bản Huổi Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đi xã Nặm Hằn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu được xem xét đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày