Diễn đàn cử tri

Ngày 10 tháng 09 năm 2018

Đề nghị thu hồi và cấp đất để xây dựng nhà văn hóa tổ 9, phường Quyết Tâm; Xem xét nâng mức hỗ trợ đối với chức danh phó chủ tịch Hội người cao tuổi; Cần công bố quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở, đất sản xuất; Khắc phục việc khai thác đá, sản xuất gạch bloocs, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân


Cử tri đề nghị: Thu hồi phần diện tích 1.320m2 đất của Đội xe cơ giới trực thuộc Công ty CP xây dựng công trình giao thông Sơn La và cấp một phần diện tích đất để xây dựng nhà văn hóa tổ 9, phường Quyết Tâm.


UBND tỉnh trả lời: Ngày 23/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty CP XD công trình giao thông Sơn La tại tổ 9, phường Quyết Tâm, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT để quản lý theo quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao khu đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Hiện nay, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu nhà ở. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước.


Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1932/UBND-TH về việc sơ tuyển lựa chọn chủ đầu tư đối với 3 dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư tại tổ 2, tổ 12, phường Quyết Thắng và tổ 9, phường Quyết Tâm (Thành phố). Do vậy, việc đề nghị giải quyết đất nhà văn hóa tổ 9 phường Quyết Tâm không bố trí được ở vị trí này. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát để bố trí đất xây dựng nhà văn hóa tổ 9, phường Quyết Tâm tại vị trí khác.


Cử tri đề nghị: Xem xét nâng mức hỗ trợ đối với chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi (mức hỗ trợ hiện nay là 0,2); quan tâm chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với cấp phó các đoàn thể của tổ, bản, tiểu khu.


UBND tỉnh trả lời: Đối với nâng mức hỗ trợ đối với chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi (mức hỗ trợ hiện nay là 0,2): Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Chính phủ dự thảo Luật về hội để xem xét, trình Quốc hội thông qua; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Sau khi Luật về hội và các văn bản có liên quan được ban hành, hướng dẫn thực hiện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu để ban hành các chế độ, chính sách đối với chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi nói riêng và các chức danh thuộc các tổ chức hội nói chung cho phù hợp với các quy định và điều kiện thực tế tại địa phương.


Về chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với cấp phó các đoàn thể tổ, bản, tiểu khu: Theo quy định tại Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh: Đối với Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố thực hiện việc khoán kinh phí hoạt động; thực hiện theo chế độ tự quản, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần để duy trì sự hoạt động của các tổ chức; mức khoán kinh phí hoạt động nêu trên được dùng để chi trả mức hỗ trợ hàng tháng; chi kinh phí hoạt động chung của tổ chức. Do vậy, căn cứ mức khoán theo quy định, các nội dung chi; trưởng ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở bản thống nhất với trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố xây dựng phương án chi hỗ trợ chức danh và kinh phí hoạt động cụ thể.


Cử tri đề nghị: Chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập các tổ công tác thực hiện công bố công khai quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và đôn đốc các hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước để sớm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo quy định của pháp luật.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã có Công văn số 784/UBND-KT ngày 14/3/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh, giao huyện, thành phố thành lập các tổ công tác thực hiện công bố công khai quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo quy định của pháp luật.


Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến nay, mới có 7/12 huyện thành lập tổ công tác (Thành phố, Bắc Yên, Vân Hồ, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La và Quỳnh Nhai), các huyện còn lại chưa thành lập (Yên Châu, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Phù Yên), đề nghị các huyện chưa thành lập tổ công tác khẩn trương thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 784/UBND-KT ngày 14/3/2018.


Cử tri đề nghị: Có giải pháp đối với việc sản xuất của Công ty cổ phần bê tông Sơn La, Doanh nghiệp Nhất Chí Thành trong khai thác đá, sản xuất gạch bloocs, trộn bê tông làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn bản Khoang, xã Chiềng Ngần (Thành phố).


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành xác minh thực địa tại Biên bản ngày 25/01/2018. Ngày 02/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 460/STNMT-MT yêu cầu 2 công ty phải quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, thường xuyên tưới nước dọc tuyến đường vận chuyển vật liệu, giảm thiểu bụi phát xinh. Tuân thủ thời gian nổ mìn không gây ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực dự án và yêu cầu gửi báo cáo về việc khắc phục theo quy định.


Đến nay, Công ty cổ phần bê tông Sơn La và Doanh nghiệp tư nhân Nhất Trí Thành đã có báo cáo kết quả khắc phục ô nhiễm. 2 đơn vị cam kết thường xuyên tưới nước dọc tuyến đường vận chuyển vật liệu; rửa sạch bánh xe trước khi ra khỏi khu vực dự án; thực hiện nghiêm thời gian nổ mìn theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện, không để vướng mắc kiến nghị tại khu vực trên.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày