Diễn đàn cử tri

Ngày 06 tháng 06 năm 2018

Hướng dẫn giải quyết về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Sốp Cộp; Nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí cho các điều tra viên, trưởng, phó bản,tiểu khu các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; Đề nghị sớm cấp kinh phí để xây dựng Trạm Y tế xã Phiêng Khoài


Cử tri đề nghị: Hướng dẫn giải quyết về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình trên địa bàn huyện sốp Cộp, hiện nay có nhà nằm trong hành lang giao thông, nhưng nhà ở đã xây dựng trước khi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ban hành có hiệu lực. Qua đo đạc không đủ diện tích tối thiểu để cấp GCNQSD đất theo quy định (sau khi trừ hành lang giao thông); các hộ này có được cấp giấy CNQSD đất không?


UBND tỉnh trả lời: Đối với trường hợp thửa đất ở nông thôn có nhà ở được tạo lập trước ngày ban hành Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhưng có một phần đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông và phần còn lại nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông không đủ hạn mức cấp đất ở theo quy định tại Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La, sau khi rà soát theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, thì xử lý như sau:


Nếu rà soát, đánh giá việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình có thể khắc phục được và trong quá trình hoạt động của công trình giao thông không gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì xét cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 29, Điểm c Khoản 4 Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Lưu ý: Đối với trường hợp này thì việc ghi nội dung hạn chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11, việc thể hiện sơ đồ thửa đất có hạn chế quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Nếu người sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã được xác định, phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình. Các hộ thực hiện đăng ký đất đai, không cấp Giấy chứng nhận.


Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2202/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/11/2017 gửi Sở Xây dựng theo văn bản đề nghị phối hợp, đồng thời gửi đã UBND huyện Sốp Cộp để biết và thực hiện.


Cử tri đề nghị: Hướng dẫn nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí cho các điều tra viên là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; trưởng, phó bản, tiểu khu là người trực tiếp đi điều tra, rà soát, lấy thông tin trên các phiếu điều tra, rà soát tại Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La.


UBND tỉnh trả lời: Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh đã quy định 13 nội dung chi và mức chi liên quan đến công tác điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La (theo phạm vi điểu chỉnh và đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).


Để triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện. Ngày 20/02/2017 Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 477/STC-TCHCSN về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ- HĐND của HĐND tỉnh.


Tại mục 5, phụ lục kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND có quy định tiền công chi trả cho các cá nhân trực tiếp thực hiện điều tra, rà soát lấy thông tin trên các phiếu điều tra. Theo quy định tại Điều 4 Luật công chức năm 2008, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trưởng, phó bản, tiểu khu không phải là công chức cấp xã, do đó, khi trực tiếp đi điều tra, rà soát, lấy thông tin trên các phiếu điều tra, những đối tượng này được áp dụng nội dung chi và mức chi quy định tại điểm a, mục 5, phụ lục kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.


Cử tri đề nghị: Công trình Trạm Y tế xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu được phê duyệt tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh, song đến nay chưa được phân bổ kinh phí để thực hiện, đề nghị sớm cấp kinh phí để triển khai thưc hiện).


UBND tỉnh trả lời: Công trình trạm Y tế xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu được UBND huyện Yên Châu phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với tống mức đầu tư 3 tỷ 799 triệu đồng. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành với khối lượng thực hiện: 3 tỷ 550 triệu đồng. Trong năm 2016 dự án đã được UBND tỉnh phân bổ 2 tỷ đồng vốn Ngân sách tỉnh tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; Năm 2017 dự án tiếp tục được phân bổ 1 tỷ 550 triệu đồng tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh, như vậy dự án đến nay đã được bố trí đủ vốn.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày