Đảng bộ Sở LĐ, TB và XH quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng

Ngày 03 tháng 12 năm 2021

Ngày 3/12, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, cho cán bộ, đảng viên chủ chốt trong Đảng bộ.Đảng bộ Sở Lao động, TB và XH quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng đến đảng viên.


Các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 9/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; Kết luận số 14- KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.  Đồng thời, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…


Sau Hội nghị, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến về nhận thức và thống nhất cao về hành động trong toàn Đảng bộ.

Tìm kiếm theo ngày