Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ngày 6/7, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 

6 tháng qua, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển đảng viên; tự kiểm tra giám sát thi hành Điều lệ Đảng; trao tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho 2 đảng viên; xét chuyển chính thức cho 5 đảng viên; cử 12 quần chúng tham gia bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt các công tác tài chính, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, dạy nghề, lao động và việc làm; chính sách người có công…


6 tháng cuối năm, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; thực hiện tốt công tác chính sách đối với các đối tượng; tư vấn việc làm, đào tạo nghề và kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày